Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (4)

1.
Zeitschriftenartikel
Sherpa, D.; Chrustowicz, J.; Qiao, S.; Langlois, C. R.; Hehl, L. A.; Gottemukkala, K. V.; Hansen, F. M.; Karayel, O.; von Gronau, S.; Prabu, J. R. et al.; Mann, M.; Alpi, A. F.; Schulman, B. A.: GID E3 ligase supramolecular chelate assembly configures multipronged ubiquitin targeting of an oligomeric metabolic enzyme. Molecular Cell 81 (11), S. 2445 - 2459.e13 (2021)
2.
Zeitschriftenartikel
Heim, V. J.; Dagley, L. F.; Stafford, C. A.; Hansen, F. M.; Clayer, E.; Bankovacki, A.; Webb, A. I.; Lucet, I. S.; Silke, J.; Nachbur, U.: A regulatory region on RIPK2 is required for XIAP binding and NOD signaling activity. EMBO Reports 21 (11), e50400 (2020)
3.
Zeitschriftenartikel
Liwocha, J.; Krist, D. T.; van der Heden van Noort, G.J.; Hansen, F. M.; Truong, V.H.; Karayel, O.; Purser, N.; Houston, D.; Burton, N.; Bostock, M.J. et al.; Sattler, M.; Mann, M.; Harrison, J.S.; Kleiger, G.; Ovaa, H.; Schulman, B. A.: Linkage-specific ubiquitin chain formation depends on a lysine hydrocarbon ruler. Nature Chemical Biology (2020)
4.
Zeitschriftenartikel
Qiao, S.; Langlois, C. R.; Chrustowicz, J.; Sherpa, D.; Karayel, O.; Hansen, F. M.; Beier, V.; von Gronau, S.; Bollschweiler, D.; Schäfer, T. et al.; Alpi, A. F.; Mann, M.; Prabu, J. R.; Schulman, B.: Interconversion between Anticipatory and Active GID E3 Ubiquitin Ligase Conformations via Metabolically Driven Substrate Receptor Assembly. MOLECULAR CELL 77 (1), S. 150 - 163.e9 (2020)
Zur Redakteursansicht