Publikationen von A. Escherich

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Arnould, M.; Tassa, A.; Ferrand, A.; Archer, E.; Estève, J. P.; Pénalba, V.; Portolan, G.; Escherich, A.; Moroder, L.; Fourmy, D. et al.; Seva, C.; Dufresne, M.: The G-protein-coupled CCK2 receptor associates with phospholipase Cγ1. FEBS Letters 568 (1-3), S. 89 - 93 (2004)
2.
Zeitschriftenartikel
Hu, B.; Finsinger, D.; Peter, K.; Guttenberg, Z.; Bärmann, M.; Kessler, I.; Escherich, A.; Moroder, L.; Böhm, J.; Baumeister, W. et al.; Sui, S. F.; Sackmann, E.: Intervesicle cross-linking with integrin alpha(IIb)beta(3) and cyclic-RGD-lipopeptide. A model of cell-adhesion processes. Biochemistry 39 (40), S. 12284 - 12294 (2000)

Buchkapitel (1)

3.
Buchkapitel
Musiol, H.-J.; Escherich, A.; Moroder, L.: Synthesis of sulfated peptides. In: Synthesis of Peptides and Peptidomimetics, S. 425 - 453. Georg Thieme Verlag, Stuttgart (2002)
Zur Redakteursansicht