Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Falk, S.; Bonneau, F.; Ebert, J.; Kögel, A.; Conti, E.: Mpp6 Incorporation in the Nuclear Exosome Contributes to RNA Channeling through the Mtr4 Helicase. Cell Reports 20 (10), S. 2279 - 2286 (2017)
2.
Zeitschriftenartikel
Kowalinski, E.; Kögel, A.; Ebert, J.; Reichelt, P.; Stegmann, E.; Habermann, B.; Conti, E.: Structure of a Cytoplasmic 11-Subunit RNA Exosome Complex. Molecular Cell 63 (1), S. 125 - 134 (2016)
Zur Redakteursansicht